Filozofick fakulta

Okruhy k BZK a SZZK

Okruhy k bakalářské zkoušce (BZK)


1. Paleolit a mezolit:

1.1 Paleolit a mezolit na našem území

1.2 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

 

2. Neolit:

2.1. Problematika  neolitizace

2.2 Kultura s lineární keramikou

2.3 Kultura s vypíchanou keramikou

2.4 Sídelní struktura neolitu

2.5 Pohřební ritus v neolitu

2.6 Sociokultovní architektura

2.7 Pramenná základna neolitu a její význam

2.8 Neolitické zemědělství

2.9 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

2.10 Využití experimentu v archeologii

 

3. Eneolit

3.1. Základní znaky eneolitu

3.2 Raný eneolit

3.3 Starší eneolit

3.4 Střední eneolit

3.5 Mlaší eneolit

3.6 Pohřební ritus v eneolitu

3.7 Eneolitická sídliště ve světle dochovaných pramenů

 

4. Doba bronzová:

4.1 Starší doba bronzová na našem území

4.2 Střední doba bronzová na našem území

4.3 Mladší a pozdní doba bronzová na našem území

4.4 Osídlení a sídliště doby bronzové na našem území

4.5 Strategické a opevněné lokality doby bronzové na našem území

4.6 Pohřební památky doby bronzové a jejich výpověď o živé kultuře

4.7 Rozšíření a uplatnění bronzu v době bronzové na našem území

4.8 Zpracování nekovových materiálů v době bronzové

 

5. Doba železná

 5.1 Halštatská doba - obecná charakteristika (znaky, prostor, kult. okruhy,Zha, VHa)

5.2 Transformace doby laténské

5.3 Knížecí prostředí mladšího halštatu

5.4 Konec halštatu a časný latén ve střední Evropě

5.5 Plochá pohřebiště doby laténské

5.6 Sídelní struktura mladší a pozdní doby laténské - role sídlišť a jejich hierarchie

5.7 Role dálkového obchodu v době železné

5.8 Technologické inovace, suroviny a řemeslná výroba doby železné

5.9 Sociální struktura doby železné a prameny k jejímu poznání

5.10 Chronologie a datovací metody v době železné

5.11 Konec doby laténské a role nejstaršího germánského osídlení

 

6. Doba římská a stěhování národů

6.1 Osídlení Čech v počátcích doby římské. Plaňanská skupina großromstedtské kultur

6.2 Marobudova říše a archeologie starší doby římské v Čechách.

6.3 Mladší doba římská v Čechách, archeologické památky, otázky vývoje osídlení.

6.4 Hlavní výsledky a problémy sídlištní archeologie v Čechách a na Moravě.

6.5 Římské importy v Čechách a na Moravě a jejich historický význam.

6.6 Morava v průběhu doby římské – vývoj osídlení, archeologické památky. Celkový  přehled

6.7 Morava v období markomanských válek a v mladší době římské.

6.8 Doba stěhování národů v Čechách – charakteristika sídlišť, pohřebišť a nálezů z obou fází daného období.

6.9 Doba stěhování národů v Čechách – kulturní a etnické souvislosti jejích fází na pozadí historických událostí.

6.10 Doba stěhování národů na Moravě – kulturní poměry za rozmachu Attilovy říše, po jejím pádu a za nadvlády Langobardů.

 

7. Raný středověk

7.1 Základní poznávací metody v archeologii (stratigrafie, uzavřený nálezový celek,mhistorické a přírodovědné datování)

7.2 Kulturně-historická archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.3 Procesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.4 Postprocesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.5 Počátky slovanského osídlení Českých zemí

7.6 Avarský kaganát a České země

7.7 Svět velkomoravských center

7.8 Sakrální stavby a pohřbívání na Velké Moravě jako pramen pro poznávání sociální struktury a christianizace

7.9. Čechy v 9. století

7.10 Počátky přemyslovských Čech v písemných a archeologických pramenech

7.11 Hradiště prvních Přemyslovců a jejich archeologické poznávání

7.12 Pražský hrad a pražská aglomerace v raném středověku

7.13 Hradská centra 11. a 12. století

7.14 Raně středověké pohřební zvyky v českých zemích jako svědectví o proměnách společnosti

7.15 Raně středověká venkovská sídliště a jejich hospodářství

 

8. Středověk

8.1 Osídlování českých zemí ve středověku a problematika strukturálních změn

8.2 Archeologie zaniklých středověkých vesnic

8.3 Archeologie zaniklých tržních a raně městských center

8.4 Praha - archeologie počátků vrcholně středověkého města (12. – 13. stol.)

8.5 Archeologie středověkého města (13.-16. stol.). Proměny stavební kultury, svědectví artefaktů a ekofaktů o každodenním životě                               

8.6 Archeologie středověkých hradů. Stavební podoba, každodenní život

8.7 Základní tendence ve vývoji středověkého hrnčířství, opory chronologie, význam studia keramiky pro archeologii středověku

8.8 Kachle a jejich kulturně historická výpověď

8.9 Středověké sklo – technologie, morfologie. Sociálně indikační význam. Vztah mezi výrobními a spotřebními areály

8.10 Železo, výroba a zpracování. Možnosti a meze archeologického svědectví

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce (SZZK)

 

1. Paleolit a mezolit

1.1 Paleolit a mezolit na našem území

1.2 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

 

2. Neolit

2.1 Vývoj klimatu raně holocénní Evropy a problematika  neolitizace

2.2 Obecná charakteristika neolitu

2.3 Počátky neolitu v Anatolii

2.4 Neolitizace Středomoří

2.5 Civilizace tellů: neolit Balkánského poloostrova

2.6 Neolit střední Evropy (kultura s LK, kultura s VK, LGK

2.7 Násilí a válečnictví v neolit¨

2.8 Neolitická architektura (domy)

2.9 Pravěká sociokultovní architektura

2.10 Pohřební ritus ve starším pravěku

 

3. Eneolit

3.1. Základní znaky eneolitu

3.2 Raný eneolit v českých zemích

3.3 Starší eneolit v českých zemích

3.4 Střední eneolit v českých zemích

3.5 Mlaší eneolit v českých zemích

3.6 Pohřební ritus českého eneolitu

3.7 Česká eneolitická sídliště ve světle dochovaných pramenů

3.8. Megalitická Evropa

3.9. Ötzi, muž z ledovce

 

4. Doba bronzová:

4.1 Starší doba bronzová v Evropě

4.2 Střední doba bronzová v Evropě

4.3 Mladší a pozdní doba bronzová v Evropě

4.4 Hospodářství a obživa v době bronzové

4.5 Osídlení a sídliště doby bronzové

4.6 Pohřební památky doby bronzové a jejich výpověď o živé kultuře

4.7 Těžba a zpracování nerostných surovin v době bronzové

4.8 Výroba, distribuce a kulturní význam bronzových artefaktů

4.9 Doklady sociální struktury a organizace společností doby bronzové

4.10 Problémy chronologie doby bronzové

 

5. Doba železná (viz otázky pro bc.)

 

6. Doba římská a stěhování národů

 6.1 Zdroje, doba a území germánské etnogeneze, jastorfská kultura, rané germánské expanze.

6.2 Kmeny (jejich rozdělení a vývoj do doby kmenových svazů), kulturní okruhy a kultury v germánském barbariku.

6.3 Konfrontace římské říše s germánským barbarikem za Augusta a Tiberia a její archeologické doklady.

6.4 Sídliště, sídlištní objekty a jejich typy ve svobodné Germánii.

6.5 Pohřební ritus v germánské kontinentální Evropě od předřímské doby železné do merovejského období a otázky jeho výpovědní schopnosti.

6.6 Římské importy ve středoevropském barbariku a jejich hospodářské, politické a sociální souvislosti.

6.7 Archeologické doklady sociálního rozvrstvení ve středoevropském barbariku v době římské.

6.8 Markomanské války, jejich doklady a důsledky severně od středního Podunají.

6.9 Archeologické památky doby stěhování národů ve východnější části střední Evropy. Přehled.

6.10 Merovejské období v západnějších oblastech Evropy a jeho archeologické památky. Přehled

 

7. Raný středověk

7.1 Kulturně-historická archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.2 Procesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.3 Postprocesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.4 Počátky slovanského osídlení Českých zemí

7.5 Avarský kaganát a České země

7.6 Svět velkomoravských center

7.7 Sakrální stavby a pohřbívání na Velké Moravě jako pramen pro poznávání  sociální struktury a christianizace

7.8 Čechy 9. století

7.9 Počátky přemyslovských Čech v písemných a archeologických pramenech

7.10 Hradiště prvních přemyslovců a jejich archeologické poznávání

7.11 Pražský hrad a pražská aglomerace v raném středověku

7.12 Hradská centra 11. a 12. století

7.13 Raně středověké pohřební zvyky v českých zemích jako svědectví o proměnách společnosti

7.14 Raně středověká venkovská sídliště a jejich hospodářství 

7.15 Problém kontinuity antických struktur v raném středověku a počátky Francké říše

7.16 Řadová pohřebiště jako pramen pro poznání francké společnosti

7.17 Kontinuita římských měst a severská emporia

7.18 „Etnogeneze“ Slovanů

7.19 Svět Polabských Slovanů v archeologických pramenech

7.20 Raně středověké Polsko v archeologických pramenech  

 

8. Středověk

 8.1 Osídlování českých zemí ve středověku a problematika strukturálních změn

8.2 Archeologie středověké a časně novověké vesnice (dům, usedlost, hospodářské zázemí)

8.3 Archeologie a problematika urbanizace střední Evropy. Vztah aglomeračních útvarů a institucionálních měst

8.4 Praha - archeologie středověkého města (12. – 14. stol.)

8.5 Archeologie měst 13. - 16. stol.  Proměny stavební kultury, svědectví artefaktů a ekofaktů o každodenním životě

8.6 Archeologie středověkých hradů. Počátky sídel mocných, stavební podoba, každodenní život

8.7 Církevní archeologie. Hlavní tematické okruhy

8.8 Montánní archeologie

8.9 Středověké hrnčířství, jeho proměny a význam studia keramiky pro archeologii středověku

8.10 Kachle a jejich kulturně historická výpověď

 

Ekonomika

 
E.1 Vymezení pojmu paleoekonomie a nejdůležitější teoretické směry, které ji formovaly

E.2 Společenská struktura a ekonomika - role domácností a co je to společenská komplexita

E.3 Vysvětlit teorie centrality

E.4 Popsat principy teritoriality

E.5 Jakými dostupnými prameny a metodami se dají zkoumat ekonomické strategie konkrétního sídliště

E.6 Surplus a jeho role ve společnosti, vztah produkce a rostoucí populace

E.7 Ekonomika lovců a sběračů

E.8 Hlavní ekonomické a sociální aspeky šíření zemědělství

E.9 Revoluce sekundárních produktů a její sociální implikace

E.10 Peněžní a nepeněžní směna - principy a příklady. 

 

 

 

 

Aktuality

There are not any news