Filozofick fakulta

Charakteristika oboru

Studijní programy realizované Ústavem pro archeologii se zaměřují na poznání lidské minulosti v celé její sociálně-ekonomické i kulturní diverzitě, od paleolitických období až po počátky moderní epochy, a dále na studium aktivní role materiální kultury ve společenském vývoji. Zájem se soustřeďuje na evropské, především zaalpské území. Teoretickou a metodologickou specifikou programu je důraz na výpověď archeologizované hmotné kultury a povrchových terénních památek, včetně problematiky jejich ochrany a uchování.

Uchazeč o bakalářský i navazující magisterský studijní program má možnost zvolit si jednooborovou (tzv. plnou) nebo dvouoborovou (tzv. sdruženou) formu studia.  Základní penzum praktických dovedností i teoretických znalostí, stejně jako profil a možnost pracovního uplatnění, jsou u obou typů absolventů shodné. Student sdružené formy studia má předepsáno minimální množství PVP, neboť se předpokládá jeho profilace formou druhého oboru. Studijní plány reflektují aktuální a dosud opomíjené oborové trendy, zvláště ty, které lze úspěšně rozvíjet v rámci univerzitního pracoviště.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Cílem programu je seznámit studenty se základy archeologie pravěku, středověku a raného novověku, s příslušnou teorií i praxí a s poznávacími přístupy k nejstarší minulosti českých zemí v evropském kontextu. Plné i sdružené bakalářské studium je organizováno tak, aby u absolventa zaručilo znalosti a dovednosti nezbytné pro uplatnění v archeologické výzkumné a památkářské praxi, v adekvátních odvětvích státní nebo regionální správy, v kulturní, společenské i mediální sféře. Pro talentované zájemce jsou zároveň zajištěny všechny předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na spolupracujících evropských univerzitách.

Konkrétní náplní studijního programu jsou středoevropské a národní reálie, některá archeologická odvětví jako je krajinná archeologie, experimentální archeologie a především geograficky, časově i tematicky vyhraněné badatelské směřování. Z toho plyne i specifické propojení s univerzitními nebo akademickými pracovišti v jiných evropských zemích.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Navazující magisterské studium připravuje absolventa na samostatné oborové působení. Zároveň prohlubuje jeho teoretickou i faktografickou znalost, praktické dovednosti a otevírá ho významnější měrou interdisciplinárním kontaktům, a to jak ve směru k příbuzným humanitním vědám (zejména kulturní antropologii, historii a dějinám umění), tak ve směru k vybraným přírodním vědám (fyzická antropologie, paleobiologie a další). Studenti plné studijní formy si také osvojují pokročilé praktické dovednosti jako práci se sofistikovaným software, měřickými přístroji, postupy statistické analýzy a další. Předpokládána je výraznější specializace absolventa.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Studijní program „Archeologie pravěku a středověku“ posiluje teoretické, metodologické i empirické základy samostatné vědecké práce, překračující hranice stávajícího oborového poznání. Důraz je kladen na vysvětlení sociální, ekonomické i kulturní diverzity minulých lidských společností v celé jejich šíři a dynamice a dále na objasnění aktivní role materiální kultury. Primární oborový zájem je zároveň soustředěn na evropské území. Podstatnou úlohu má propojení s příbuznými antropologicky, artefaktuálně i historicky zaměřenými humanitními obory, s relevantními přírodovědnými obory a s péčí o památkové dědictví.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - U3V

U3V - přednášky realizují členové Ústavu pro archeologii. Pravidelně se střídají dvousemestrální cykly přednášek zaměřených obecně na problematiku archeologie jako oboru a na vybrané problémy archeologie pravěku, protohistorie a středověku. Do kurzu se mohou hlásit uchazeči z řad nejširší veřejnosti se zájmem o daný obor.
Posluchači, kteří splní požadované podmínky (předložení písemné práce v rozsahu 10 stran), obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci Univerzity třetího věku. Slavnostní předávání se uskutečňuje ve velké aule Karolina.

Aktuality

There are not any news