Filozofick fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

  • Pravěké období

V rámci studia staršího pravěku jsou řešeny zejména otázky neolitizace střední Evropy, vývoj zemědělských kultur na území Čech a problematika získávání, distribuce a využítí kamenných surovin pro štípanou industrii. Pro pozdní dobu kamennou se zájem soustřeďuje na vývoj archeologických kultur a problematiku metalurgie mědi a výsledné produkce. Součástí výzkumu staršího pravěku je rovněž studium rozvoje pravěkého stavitelství, problematika doby bronzové a vývoje bádání o tomto období.

  • Protohistorické období

  • Středověk a raný novověk

Počátky „Slovanů“

Soustavně se zabýváme jedním z nejvíce přitažlivých témat současné medievistiky, a to extrémně rychlým rozšířením praslovanštiny a „zrodem“ Slovanů v raném středověku. K řešení přispíváme pomocí nových analytických metod, jež umožňují dekódovat a nově interpretovat toponymické soustavy, dochované v jazykově kontaktních oblastech. 

Populace, ekonomie a společnost

Náš výzkum se snaží porozumět hlubokým sociálním, ekonomickým a demografickým změnám, které opakovaně zažívala středověká společnost. Přitahuje nás zvláště pozdně středověká populace, čelící mortalitním krizím, dlouhodobé demografické stagnaci a náhlým klimatickým výkyvům. Snažíme se přispět k poznání prostředků sociální stability a koheze, zajímá nás význam sociální mobility, migrace a transferu bohatství v této „nekonzumní“ společnosti, která byla jen slabě komercionalizována. Usilujeme rovněž o identifikaci pozdně středověkých předpokladů ekonomického růstu a zrodu moderní Evropy. Na empirické rovině využíváme unikátní pramennou evidenci, jež je k dispozici pro chebský region.

 

Ukončené výzkumné projekty

Krajina středověké Prahy

(2016–2018; podpořeno Grantovou agenturou ČR)

Archeologie přemyslovských Čech

(2010–2014; podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/10/0556)

Proměny vesnických sídlišť v Čechách na přelomu středověku a novověku

(2012–2014; podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/12/P705)

Aktuality

Národní knihovně se dnes podařilo získat souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a...

02. Prosinec 2020

Přes aktuální uvolnění některých opatření formulovaných usnesením vlády ze dne 30. 11....

02. Prosinec 2020

Dear colleagues,

As the coordinator of HERILAND, the EU funded Marie Curie...
27. Listopad 2020

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020