Filozofick fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

  • Starší pravěk

V rámci studia staršího pravěku jsou řešeny zejména otázky neolitizace střední Evropy, vývoj zemědělských kultur na území Čech a problematika získávání, distribuce a využítí kamenných surovin pro štípanou industrii. Pro pozdní dobu kamennou se zájem soustřeďuje na vývoj archeologických kultur a problematiku metalurgie mědi a výsledné produkce. Součástí výzkumu staršího pravěku je rovněž studium rozvoje pravěkého stavitelství, problematika doby bronzové a vývoje bádání o tomto období.

  • Mladší pravěk

  • Středověk

V rámci výzkumu raně středověkého období se Ústav pro archeologii tradičně orientuje především na širokou paletu otázek spojených s konstituováním raně středověkých států ve střední Evropě a s odrazem těchto procesů v archeologickém zápisu. Usilujeme jak o obecné uchopení problematiky, tak o vytváření přikladových studií, které pomáhají pochopit vliv etatizačního procesu na proměny sociální, sídelní a ekonomické struktury společnosti. V současné době probíhá v rámci grantového projektu "Archeologie přemyslovských Čech" několik terénních výzkumů, do jejichž realizace a zpracování jsou zapojeni studenti Ústavu pro archeologii.

Archeologie přemyslovských Čech

(2010–2014, podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/10/0556 – standardní projekt, řešitel prof. J. Klápště)

Projekt Archeologie přemyslovských Čech se opírá o pět problémových kapitol, které byly stanoveny na základě rozboru současného stavu archeologického výzkumu v českých zemích. Koncept těchto kapitol samozřejmě přihlíží k aktuálním tendencím v evropské archeologii středověku. Zájem se soustřeďuje na důležitá témata středověkých dějin, dostupná archeologickému výzkumu. Projekt sice bezprostředně navazuje cenné výsledky české archeologie středověku, zároveň ale v každé ze stanovených kapitol shledává nedostatky, které lze odstranit jedině programovým výzkumem,
zahrnujícím a ověřujícím nové metodické přístupy.

I. Struktura  středověkého venkovského osídlení

II. Neagrární výroba ve středověkém venkovském prostředí

III. Vnitřní struktura raně středověkých opevněných areálů centrálních lokalit a jejich nejbližšího zázemí

IV. Sídelní souvislosti venkovské románské sakrální architektury

V. Komunikační systémy s vazbou na středověká centra

Prezentace projektu – poster 1

                             -  poster 2

Sídelní kontext nejstarší venkovské sakrální architektury. Zaniklé Vykleky – konferenční poster 1, poster 2 (Archaeologia Historica 2012)

 

Proměny vesnických sídlišť v Čechách na přelomu středověku a novověku

(podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/12/P705 – postdoktorský projekt, řešitel T. Klír)

Koncept projektu vychází z rostoucího zájmu evropské historiografie o interdisciplinární výzkum proměn venkovského osídlení v pozdním středověku a na počátku raného novověku. Tyto změny jsou
totiž chápány jako důležitý indikátor nových tendencí v evropském sociálně-ekonomickém vývoji, který vedl k protoindustrializaci horských oblastí a ke komercionalizaci zemědělství v úrodných nížinách. V takto směřovaném výzkumu přísluší nezastupitelná role právě archeologii. Výpověď dosavadní archeologické evidence v Českých zemích je ale nevyrovnaná a některé skupiny pramenů zůstávají nevyužity. Cílem projektu proto je zpřístupnit historickou výpověď dvou skupin archeologických památek, které jsou dlouhodobě opomíjeny, ačkoliv jsou dostupné archeologickému výzkumu.

Realizace projektu je rozdělena do následujících modulů:
I) Výzkum zaniklých středověkých vesnic na dlouhodobě oraných plochách.

II) Výzkum zaniklých středověkých plužin.

Projekt je realizován na konkrétních modelových příkladech, a to formou kompletního archeologického snímku na základě všech dostupných nedestruktivních metod. Nezbytnou součástí projektu bude rozvoj, aplikace a ověření kompaktibility jednotlivých výzkumných metod, strategií a teoretických přístupů. 

Do projektu jsou dosud zařazeny kontrastní modelové mikroregiony v západních, severozápadních a středních Čechách (Chebská pánev a Slavkovský les, střední část Krušných hor nad Kadaní, střední Polabí u Nymburka a Městce Králové, Klánovický les u Prahy).    


Starší výzkumné projekty:

Osídlení horských oblastí v Českých zemích ve středověku a raném novověku - konferenční poster (Archaeologia Historica 2009)

Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vsí na základě fosforečnanové analýzy -konferenční poster (Archaeologia Historica 2008)

Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020