Filozofick fakulta

Svět středověkých artefaktů

 

Doporučená literatura 2013/2014

 

1. Středověká keramika – základní vývojové tendence, opory chronologie

Klápště, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158.

Radoměrský, P. – Richter, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, svazek 28, 57-168.

Zápotocký, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, Památky archeologické 69, 171-238.

 

2. Středověké hrnčířství

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha, str. 59-156.

VARADZIN, L. 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech, Archeologické rozhledy 62, 17–71.

 

3. Kachle - morfologie

SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, Památky archeologické 60, 228-262.

SMETÁNKA, Z. 1985: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, Archaeologia historica 8, 145-155.

 

4. Kachle - ikonografie

BRYCH, V. 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

HAZLBAUER, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). Tábor.

KRAJÍC, R. 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor.

LOSKOTOVÁ, I. a kol. 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Brno.

SMETÁNKA, Z. 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, Archeologické rozhledy 35, 316-326.

ŽEGKLITZ, J. 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů, Archeologické rozhledy 39, 655-671.

ŽEGKLITZ, J. 2006: Renesanční portrétní kachle z hrnčířské dílny Adama Špačka v Truhlářské ulici v Praze, Archeologické rozhledy 58, 78-116.

 

5. Dlaždice

BŘICHÁČEK, P. 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko.

FLEKOVÁ-KŘENKOVÁ, K. 2008: Gotická mozaiková dlažba z chrámu cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou, Studia mediaevalia Pragensia 8, 143-175

HEJDOVÁ, D. – NECHVÁTAL, B. 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách, I, II, Památky archeologické 61, 100-183, 395-458.

MERHAUTOVÁ, A. 1988: Skromné umění. Praha.

VAŘILOVÁ, Z. 2001: Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic, Archeologické rozhledy 53, 515-563.

6. Železo

HAVRDA, J. – PODLISKA, J. – ZAVŘEL, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

KRAJÍC, R. 2003: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města, 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa.  Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

PLEINER, R. 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.

PLEINER, R. 2006: Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths.

SOUCHOPOVÁ, V. 1986: Hutnictví železa v 8.-11. století na západní Moravě, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně  13/1. Praha.

 

7. Sklo

ČERNÁ, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most.

ČERNÁ, E. – FRÝDA, F. 2010: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií, Archaeologia historica 35, 335-357.

DRAHOTOVÁ, O. (red.) 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích, I. Od počátků do konce 19. století. Praha. Str. 56-128.

HIMMELOVÁ, Z. 1995: Glasfunde aus Mikulčice, in: Daim, F. – Poláček, L. (edd.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, 1. Brno, 83-112.

 

8. Archeologie každodenního života

DURDÍK, T. 2010: Několik poznámek k české hradní každodennosti, Archaeologia historica 35, 45-61.

KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Praha – Most.

KLÁPŠTĚ, J. 2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Praha.

Krajíc, R. a kol.1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor.

MĚCHUROVÁ, Z. 2010: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech, Archaeologia historica 35, 95-107.

PřílohaVelikost
Přednáška_středověké-artefakty.pdf12.69 MB

Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019