Filozofick fakulta

Terénní teorie a praxe

JUDr. Jiří Varhaník - PhDr. Jaromír Podliska, Ph.D. - PhDr. Petr Limburský, Ph.D.

 

Texty základních právních předpisů:

 

Sbírka zákonů ČR - předpis č. 22/1958 Sb. (Zákon o kulturních památkách)

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

Zákon o státní památkové péči

Požadavky k atestaci:

Orientace v základních principech a způsobech archeologovi práce. Základní znalost organizace a institucionálního zabezpečení archeologie na území ČR. Elementární znalost způsobů archeologické terénní práce, její strategie a používané metody od přípravy výzkumu až po závěrečné vyhodnocení, publikaci výstupů a muzejního zpracování nálezů. Rámcová znalost základních právních norem ve vztahu k archeologii a výkonu památkové péče na území našeho státu. 

 

Seznam prezentovaných témat: 

 

1) úvod do problematiky archeologického poznávání minulosti, společenský přínos oboru, získávání 

 

dat a předávání poznatků veřejnosti 

 

2) archeologické instituce a jejich zaměření, organizace archeologické práce 

 

3-4) právní aspekty archeologického výzkumu, archeologická památková péče 

 

5) projekt výzkumu, materiální zabezpečení výzkumné činnosti, charakter archeologických dat a 

 

způsoby jejich získávání (interdisciplinární přístupy) 

 

6) průběh a problematika realizace výzkumů na vybraných příkladech 

 

7-8) strategie a metodika archeologického výzkumu (pravěk), nedestruktivní postupy sběru dat 

 

9-10) strategie a metodika archeologického výzkumu (středověk/novověk) 

 

 

 

Kontakty na přednášející: 

 

PhDr. Petr Limburský, Ph.D. (limbursky@arup.cas.cz) 

 

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (podliska.jaroslav@npu.cz) 

 

JUDr. Jiří Varhaník (jiri.varhanik@gmail.com) 

 

 

Doporučené prameny a literatura: 

 

 

Právní předpisy: 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek musejní povahy, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), především § 127 

 

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy – tzv. Maltská konvence (č. 99/2000 Sb. 

 

mezinárodních úmluv) 

 

 

 

Výběrová literatura: 

 

Bahn, P. - Renfrew, C. 2001: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames – Hudson. 

 

Bureš, M. 2000: Nástin problematiky managementu v současné archeologii. Archaeologia Iuvenis 

 

ročník VI – 2000, číslo 1, 32-43. 

 

Bureš, M. 2004: Archeologie a veřejnost. Veřejná archeologie, 33-40, Praha 

 

Bureš, M. 2006: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a 

 

etatismem. Zprávy památkové péče 66/2006/2, 91-99. 

 

Čiháková, J. 2004: Archeologický výzkum historického jádra Prahy – strategie a dilema. In: Forum 

 

urbes medii aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002. Brno, 19–28. 

 

Dragoun, Z. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické 

 

památkové péče v Praze. Zprávy památkové péče 66, 91-99. 

 

Gojda, M. 1997: Letecká archeologie v Čechách. Praha. 

 

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha. 

 

Hrdlička, L. 1993: Projekt jednoho výzkumu ve vnitřní Praze. Staveniště kolektoru "Nová radnice". 

 

Archeologické rozhledy XLV, 662-676. 

 

Kalferstová, J. 2006a: Ochrana archeologického dědictví. Zprávy památkové péče 66, 131-132. Kalferstová, J. 2006b: Archeologické nálezy v rámci územního plánování. Zprávy památkové péče 66, 

 

154-159. 

 

Kesner, L. 2005: Marketing a management muzeí a památek. Praha. 

 

Krušinová, L. 1994: Základy archeologické památkové péče v České republice. Zprávy ČAS 46 a 47. 

 

Kolektiv autorů 1997: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost. Olomouc. 

 

Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha. 

 

Kuna, M. - Černý, V. - Dreslerová, D. - Vařeka, P. 2007: Metody archeologického výzkumu. 

 

Archeologie pravěkých Čech 1, 89-135. 

 

Neustupný, E. 1995: K teorii terénního výzkumu v archeologii. Archeologické fórum 4, 85 – 94. 

 

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň. 

 

Podliska, J. – Tryml, M. 2012: Ochrana archeologických památek v Pražské památkové rezervaci. 

 

Zprávy památkové péče 72/2012/2, 100-105. 

 

Varhaník, J. 1996 K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče. Archaeologia 

 

historica 21, 515-520. 

 

Varhaník, J. 2000: Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy. Archeologické rozhledy 

 

4/2000. 

 

Varhaník, J. 2001: Kulturní památky a jejich institucionalizace I. Zprávy památkové péče 61, č. 3. 

Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019